Câu hỏi firefox - tính năng tự động hoàn tất


Internet Explorer có một tính năng được gọi là - Tự động hoàn thành. Truy vấn của tôi là tên của tính năng tương tự trong Firefox là gì? Từ đâu và làm thế nào chúng ta có thể kích hoạt / vô hiệu hóa tính năng AutoComplete trong Firefox?


2
2017-10-01 13:12


gốc


Tại sao làm cho nó một wiki? - Nifle


Các câu trả lời:


http://dougal.gunters.org/blog/2004/12/15/firefox-inline-autocomplete

Trích dẫn:

To turn on inline autocomplete in the Firefox web browser…

Enter about:config in the URL field
Right-click on the page and create a new Boolean value
Enter browser.urlbar.autoFill as the preference name (note, case-sensitive: ‘F’, not ‘f’)
Set the value to true

1

Tôi khuyên bạn nên đọc nó: Thay đổi hành vi tự động hoàn tất - Firefox.


1