Câu hỏi Bật đăng nhập đăng nhập trong Ubuntu 9.10


Trên hệ thống Ubuntu 9.10:

$ uname -a
Linux ionut-laptop 2.6.31-14-generic #48-Ubuntu SMP Fri Oct 16 14:04:26 UTC 2009 i686 GNU/Linux

Tập tài liệu /var/log/wtmp và /var/log/btmp rỗng:

$ ls -la /var/log/?tmp
-rw-rw---- 1 root utmp 0 2010-04-10 16:54 /var/log/btmp
-rw-rw-r-- 1 root utmp 0 2010-04-10 16:54 /var/log/wtmp

Bởi vì điều này, cuối cùng (1) lệnh không hoạt động.

Phải làm gì?


2
2018-04-10 14:47


gốc
Các câu trả lời:


Tôi muốn đề nghị vấn đề của bạn là nó đang được luân chuyển. Cái gì ls -la /var/log/?tmp* chỉ?

Có phải của bạn không /etc/logrotate.conf có mục cho wtmp và btmp?


2
2018-04-10 16:38