Câu hỏi Làm thế nào để cài đặt PHP mà không cần libxml2


Khi tôi chạy PHP 5.3.1 cấu hình trong thư mục chính của tôi, tôi nhận được thông báo lỗi:

configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation.

Tôi không có mật khẩu gốc trên máy đó, vì vậy tôi đã quản lý để biên dịch libxml2 chỉ trong thư mục chính - không có quyền sao chép nó vào thư mục hệ thống.

Vì vậy, như tôi hiểu, tôi có hai lựa chọn:

  1. để đặt đường dẫn đến gần đây biên dịch libxml2 trong PHP định cấu hình cài đặt
  2. biên dịch không có libxml2

Bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để làm bất kỳ người trong số họ? Tôi không có kinh nghiệm tốt với Linux, vì vậy tôi tin rằng nó có thể là một câu hỏi đơn giản ...

BTW, nó là Linux Debian 4.0 máy.


2
2018-01-09 22:14


gốc
Các câu trả lời:


Vâng, tôi đã tìm thấy câu trả lời trên SOF: https://stackoverflow.com/questions/610940/install-php-5-without-libxml2


2
2018-01-09 22:22