Câu hỏi Độ dài tối đa của mật khẩu tài liệu PDF là bao nhiêu?


Tôi muốn biết chiều dài tối đa của mật khẩu tài liệu PDF là bao nhiêu.

Tôi muốn biết điều này, cho tất cả các phiên bản tài liệu PDF và chế độ mã hóa.

Ví dụ 40bit, 128bit, 256bit, v.v ...


2
2017-10-05 17:09


gốc


tối thiểu 4 đến tối đa 32 ký tự .. help.adobe.com/en_US/Connect/6.0/Enterprise/…. - Prasanna
@ Prasanna âm thanh như một câu trả lời (hợp lệ); không thích nhận xét. - agtoever


Các câu trả lời:


Độ dài mật khẩu có thể từ 4 đến 32 ký tự.
http://help.adobe.com/en_US/Connect/6.0/Enterprise/help.html?content=WS11d1def534ea1be08a52b610b38bfaa95-7dd1.html


1
2017-10-06 18:49