Câu hỏi Thư viện phương tiện với tính khả dụng của biến [đã đóng]


Tôi có một bộ sưu tập phim:

Một máy tính xách tay có thể có một tập con của các nội bộ; thư viện hoàn chỉnh có thể có sẵn trên một ổ đĩa gắn ngoài. Các tập hợp con khác nhau có thể có sẵn trong mạng, cả dưới dạng tệp và / hoặc dưới dạng phát trực tuyến Windows.

Tôi làm cách nào để xem tổng thư viện của mình? những gì hiện đang có sẵn? Và làm thế nào tôi có thể dễ dàng khởi chạy các mục khả dụng?

Tôi chủ yếu nghĩ về khách hàng Windows, mặc dù tôi cũng có Android


2
2017-10-25 13:17


gốc
Các câu trả lời:


Sử dụng Zoom Player, bạn có thể chỉ định nhiều ổ đĩa / thư mục vào một danh mục ảo kết hợp tất cả chúng. Các nguồn không có sẵn (ổ đĩa bị ngắt kết nối hoặc ổ đĩa mạng không được ánh xạ) sẽ không được liệt kê.


1
2017-07-21 21:38