Câu hỏi Windows 10 - cài đặt lại bàn phím (thuộc tính) sau khi khởi động lại


Tôi có Windows 10 64-bit và thường thì mọi thứ đều hoạt động tốt.

Gần đây, tôi đã nhận thấy rằng sau khi khởi động lại (vì lý do nào đó, tất nhiên), tỷ lệ lặp lại bàn phím sẽ đặt lại về mặc định và tôi phải chuyển đến cửa sổ thuộc tính bàn phím và đặt lại thành thứ tôi cần.

Tôi đã nhìn thấy câu hỏi ở đây về vấn đề này chính xác, nhưng giải pháp không giúp tôi, vì nó trỏ đến một khóa trong sổ đăng ký mà tôi chỉ đơn giản là không có trên máy tính của tôi.

Vì vậy, làm thế nào để "buộc" Windows để giữ các thiết lập này như nó luôn luôn làm, cho đến một vài ngày trước ?? ...


2
2018-03-22 11:32


gốc
Các câu trả lời: