Câu hỏi Kiểm tra kết nối RDP


Đặt tên máy chủ (+ portnumber) + tên người dùng + mật khẩu, làm cách nào để tôi nhận được câu trả lời có / không cho câu hỏi: Tôi có thể kết nối với máy chủ bằng tên người dùng + mật khẩu không? từ dòng lệnh hoặc tập lệnh? Điều này có thể không?

cái gì đó như:

testRdp.(sh/exe/ps1) hostname.tld:3389 johndoe NSAbackD00R trả về "có" / "không" nếu có thể xác thực kết nối

Tôi có một số trang web tôi cần đăng nhập (không thường xuyên) và muốn nhận cảnh báo, mỗi ngày một lần, nếu một trong các trang web đã khóa tôi / thay đổi mật khẩu / thay đổi quy tắc tường lửa.


2
2018-05-26 06:49


gốc


? ? ? ? ? ? ? ? - user1151537


Các câu trả lời: