Câu hỏi Cách thực hiện chương trình qua ssh trên màn hình máy từ xa


Tôi đang sử dụng Linux như một máy khách và cửa sổ như một máy chủ và tôi muốn hiển thị chương trình thực thi trên máy tính Windows của tôi (giống như -display: 0 option trong các hệ thống X), không cần cài đặt thêm phần mềm (X server). Tôi đã cố gắng sử dụng runas (runas / người dùng: tên người dùng "notepad.exe") nhưng có vẻ như nó không hoạt động theo cách nó nên (Có proccess notepad nhưng vẫn không có cửa sổ mở) Tôi có thể làm gì?


2
2018-04-02 23:17


gốc
Các câu trả lời: