Câu hỏi Làm cách nào để gỡ cài đặt MongoDB trên MacOSX?


Cài đặt của tôi không phải từ MacPorts hoặc Homebrew. Tôi đã làm nó từ việc xây dựng 10gen như quy định tại http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/install-mongodb-on-os-x/


2
2018-06-06 22:32


gốc
Các câu trả lời: