Câu hỏi thư mục #ignore ẩn


Thư mục Tải xuống của tôi có thư mục con có tên #ignore với nội dung sau:

30/05/2011  12:42 PM        52,428,800 050.mb
30/05/2011  12:42 PM        62,914,560 060.mb

Bất kỳ ý tưởng nó đến từ đâu và ý nghĩa của nó là gì? Tôi đoán tôi trích xuất một cái gì đó tôi tải về đôi khi và nó tạo ra thư mục đó (nó ẩn mà là lý do tại sao tôi đã không nhận thấy nó vào thời điểm đó).

Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất có thư mục này trên ổ đĩa của anh ấy: https://www.google.com/search?q=ignore+%22050.mb%22+%22060.mb%22&ie=UTF-8


2
2018-01-19 12:29


gốc


Cài đặt và quét vi-rút thư mục đó. Có thể thú vị. - BenjiWiebe
MSE không tìm thấy gì ... - t0x1n
Hãy thử phần mềm AntiMalware của Malwarebyte. malwarebytes.org - BenjiWiebe
Trojan? - Karan


Các câu trả lời: