Câu hỏi Notepad ++ tìm kiếm và thay thế bằng số dòng hiện tại


Tôi đang sử dụng notepad ++ và đang sử dụng nó để tạo ra 200 lệnh sao chép. Mỗi dòng bắt đầu

copy \\server\\folder\a.pdf 1.pdf

Tôi muốn 1.pdf là một tên tập tin khác nhau cho mỗi dòng vì vậy tôi đã nghĩ đến việc có số được dựa trên số dòng hiện tại. Điều này có thể sử dụng regex trong notepad ++?

Tôi đã hy vọng tôi có thể làm một regex tìm và thay thế nơi tôi đã tìm thấy $ (cuối dòng) và thay thế nó bằng

$(CURRENT_LINE).pdf

nhưng biến dòng hiện tại không thể truy cập tại đây.

Có ai biết nếu tôi có thể làm điều này?


1
2017-12-01 20:32


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có thể sử dụng ALT để chọn cột và điều hướng tiếp theo để chỉnh sửa-> trình chỉnh sửa cột để chèn số ngày càng tăng.


4
2017-12-01 20:44