Câu hỏi Xóa sổ địa chỉ cá nhân của Thunderbird (trống)


Làm thế nào để xóa sổ địa chỉ cá nhân Thunderbirds (PAB)? Nó trống và tôi không sử dụng nó vì tôi sử dụng sổ địa chỉ Google.

Tệp tương ứng trong tiểu sử của tôi, abook.mab không được liệt kê trong prefs.js vì vậy không có giải pháp dựa trên việc thay đổi các ưu tiên hoạt động. Nó cũng không thành công để loại bỏ hoặc đổi tên abook.mab.


1
2018-04-02 08:44


gốc
Các câu trả lời:


Trong vùng cấu hình mở rộng đặt giá trị của "ldap_2.servers.pab.dirType" thành -1
Tôi tìm thấy giải pháp này cũng trong khi tìm kiếm cho điều đó, nhưng không nhớ ai để khen ngợi cho điều đó. Cudos.


2
2017-12-01 14:15