Câu hỏi Không thể khôi phục các thư mục trên Outlook 2003.


Tôi không thể khôi phục các thư mục cũ của mình trong Outlook 2003, tôi đã đóng thư mục cây từ PST nhưng khi tôi muốn thêm lại, các thư mục cũ không hiển thị.

Tôi đã thử scanpst.exe và không hoạt động.

Sau khi chạy SCANPST.exe nói có 12 thư mục.

Sửa chữa cài đặt Office 2003 và không hoạt động.


1
2017-07-15 08:09


gốc
Các câu trả lời:


Khôi phục hệ thống hoặc thử pst đó trong phiên bản khác của triển vọng (2007, 2010, v.v.)


1
2017-07-15 08:38