Câu hỏi Tại sao việc thực thi “hg push” lại thất bại như hình dưới đây?


Của tôi hgrc tệp chứa thông tin sau:

[auth]
default.prefix = bitbucket.org
default.username = stephen-paul-chappell
default.password = ******************************
default.schemes = http https
proxy.prefix = wsa-sn.pcci.edu
proxy.username = 116042
proxy.password = ********
proxy.schemes = http https
[http_proxy]
host = wsa-sn.pcci.edu:3128
user = 116042
passwd = ********
[paths]
default = https://bitbucket.org/stephen-paul-chappell/praecipuas-tournament
[ui]
username = Stephen Chappell <noctis.skytower@gmail.com>

Thông tin hiển thị trên đầu ra tiêu chuẩn như sau:

C:\Users\Zero\PycharmProjects\praecipuas-tournament>hg push --verbose --debug --traceback
pushing to https://bitbucket.org/stephen-paul-chappell/praecipuas-tournament
using https://bitbucket.org/stephen-paul-chappell/praecipuas-tournament
proxying through http://wsa-sn.pcci.edu:3128
sending capabilities command
using auth.default.* for authentication
bitbucket.org certificate successfully verified
query 1; heads
sending batch command
using auth.default.* for authentication
searching for changes
taking quick initial sample
searching: 2 queries
query 2; still undecided: 3, sample size is: 3
sending known command
using auth.default.* for authentication
2 total queries
preparing listkeys for "phases"
sending listkeys command
using auth.default.* for authentication
checking for updated bookmarks
preparing listkeys for "bookmarks"
sending listkeys command
using auth.default.* for authentication
4 changesets found
list of changesets:
5af610089cb70bdfbd322cd07276c91641edde8f
78421d9083a7888f885e96b556512b5b69e177e8
5c30291d73e0527a763c72a457fc6b23d1810399
742f3c2666be853791f7186d061d35dac5678894
bundling: 1/4 changesets (25.00%)
bundling: 2/4 changesets (50.00%)
bundling: 3/4 changesets (75.00%)
bundling: 4/4 changesets (100.00%)
bundling: 1/4 manifests (25.00%)
bundling: 2/4 manifests (50.00%)
bundling: 3/4 manifests (75.00%)
bundling: 4/4 manifests (100.00%)
bundling: source/__init__.py 1/19 files (5.26%)
bundling: source/controller/__init__.py 2/19 files (10.53%)
bundling: source/controller/scheduler.py 3/19 files (15.79%)
bundling: source/main.py 4/19 files (21.05%)
bundling: source/model/__init__.py 5/19 files (26.32%)
bundling: source/model/alliance.py 6/19 files (31.58%)
bundling: source/model/asset.py 7/19 files (36.84%)
bundling: source/model/building.py 8/19 files (42.11%)
bundling: source/model/defense.py 9/19 files (47.37%)
bundling: source/model/facility.py 10/19 files (52.63%)
bundling: source/model/fleet.py 11/19 files (57.89%)
bundling: source/model/galaxy.py 12/19 files (63.16%)
bundling: source/model/messages.py 13/19 files (68.42%)
bundling: source/model/research.py 14/19 files (73.68%)
bundling: source/model/resources.py 15/19 files (78.95%)
bundling: source/model/shipyard.py 16/19 files (84.21%)
bundling: source/model/sphere.py 17/19 files (89.47%)
bundling: source/view/__init__.py 18/19 files (94.74%)
bundling: source/view/viewport.py 19/19 files (100.00%)
sending unbundle command
sending 7540 bytes
using auth.default.* for authentication
sending: 7/14 kb (50.00%)
sending: 7/14 kb (50.00%)
using auth.default.* for authentication
http auth: user stephen-paul-chappell, password ******************************
using auth.default.* for authentication
bitbucket.org certificate successfully verified
sending: 14/14 kb (100.00%)
sending: 14/14 kb (100.00%)

Traceback (most recent call last):
 File "mercurial\dispatch.pyo", line 160, in _runcatch
 File "mercurial\dispatch.pyo", line 885, in _dispatch
 File "mercurial\dispatch.pyo", line 646, in runcommand
 File "mercurial\dispatch.pyo", line 976, in _runcommand
 File "mercurial\dispatch.pyo", line 947, in checkargs
 File "mercurial\dispatch.pyo", line 882, in <lambda>
 File "mercurial\util.pyo", line 716, in check
 File "mercurial\commands.pyo", line 5228, in push
 File "mercurial\exchange.pyo", line 236, in push
 File "mercurial\exchange.pyo", line 664, in _pushchangeset
 File "mercurial\wireproto.pyo", line 391, in unbundle
 File "mercurial\httppeer.pyo", line 202, in _callpush
 File "mercurial\httppeer.pyo", line 172, in _call
 File "mercurial\httppeer.pyo", line 119, in _callstream
 File "urllib2.pyo", line 437, in open
 File "urllib2.pyo", line 550, in http_response
 File "urllib2.pyo", line 469, in error
 File "urllib2.pyo", line 409, in _call_chain
 File "urllib2.pyo", line 911, in http_error_401
 File "mercurial\url.pyo", line 453, in http_error_auth_reqed
 File "urllib2.pyo", line 889, in http_error_auth_reqed
 File "mercurial\url.pyo", line 464, in retry_http_basic_auth
 File "urllib2.pyo", line 431, in open
 File "urllib2.pyo", line 449, in _open
 File "urllib2.pyo", line 409, in _call_chain
 File "mercurial\url.pyo", line 372, in https_open
 File "mercurial\keepalive.pyo", line 255, in do_open
URLError: <urlopen error ''>
abort: error: ''

C:\Users\Zero\PycharmProjects\praecipuas-tournament>

Tôi không chắc chắn những gì đang xảy ra sai chính xác hoặc cách khắc phục sự cố.


1
2018-06-15 12:00


gốc
Các câu trả lời:


Có vẻ như vấn đề với proxy của bạn:

 File "urllib2.pyo", line 911, in http_error_401
 File "mercurial\url.pyo", line 453, in http_error_auth_reqed
 File "urllib2.pyo", line 889, in http_error_auth_reqed
 File "mercurial\url.pyo", line 464, in retry_http_basic_auth
 File "urllib2.pyo", line 431, in open
 File "urllib2.pyo", line 449, in _open
 File "urllib2.pyo", line 409, in _call_chain
 File "mercurial\url.pyo", line 372, in https_open
 File "mercurial\keepalive.pyo", line 255, in do_open
URLError: <urlopen error ''>

Vì vậy, điều này cho thấy một proxy ném 401 yêu cầu xác thực, vì vậy HG cố gắng một lần nữa (retry_http_basic_auth), nhưng sau đó nó có vẻ thất bại. Tôi giả sử bạn cần proxy, nhưng bạn có thể thử từ một máy chủ mà không cần proxy chỉ để đảm bảo repo mecurial của bạn là lành mạnh?

Cũng thế câu hỏi SO này đề cập đến vấn đề với bộ cân bằng tải của họ không xử lý kích thước của tiêu đề HTTP, có thể là một cái gì đó khác để xem xét (tức là, proxy không xử lý tiêu đề HTTP chính xác?)


1
2018-06-15 12:09Thật không may, tất cả các kết nối internet của tôi là đằng sau một proxy nơi tôi sống, và không có cách thuận tiện để khắc phục tình hình. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ của bạn! Tôi sẽ nói chuyện với quản trị viên proxy để xem có điều gì đó có thể được thực hiện để khắc phục sự cố không. - Noctis Skytower