Câu hỏi Di chuyển con trỏ đến cuối


Tôi đã luôn luôn được sử dụng để nhấn 'End' để di chuyển con trỏ đến cuối câu.

Tôi vừa có một máy tính xách tay Lenovo mới với Windows 7. Bây giờ tôi phải nhấn Fn + End để làm như vậy.

Tại sao? Bất kỳ cách nào để thay đổi nó?


1
2018-05-28 02:35


gốc


Tại sao? Nên rõ ràng; đó là vì laptop thiếu khóa End độc lập. Nói chung Fn + PgDn = Kết thúc, vậy bạn muốn làm gì? Kết thúc mặc định và nhấn Fn + End để kích hoạt PgDn thay thế? Hoặc remap Kết thúc với một số khóa khác? - Karan
Chỉ muốn quay lại ... tức là. Nhấn 'Kết thúc' và điều đó sẽ đưa tôi đến cuối câu ... - Pallav
Vậy khóa nào được kết hợp với End? Có phải PgDn không? Ngoài ra, mô hình của Lenovo là gì? Có thể có một cách để khóa Fn hoặc tắt theo mặc định có lẽ, như là trường hợp với một số máy tính xách tay. - Karan
Theo câu trả lời của mình dưới đây nó là một Lenovo X240. Kết thúc và Chèn chia sẻ cùng một khóa. - Michael Frank


Các câu trả lời:


Bạn có thể sử dụng phần mềm như AutoHotKey để remap một phím. Bạn có thể chỉ định một khóa mới cho "Kết thúc". Hoặc, giả sử "Kết thúc" được ánh xạ tới "Chèn", bạn có thể ánh xạ "Chèn" vào một số khóa được sử dụng cho người thuê và bản đồ "Kết thúc" thành "Kết thúc".

http://www.autohotkey.com/docs/misc/Remap.htm

Có những lựa chọn khác.

http://vlaurie.com/computers2/Articles/remap-keyboard.htm

Tôi sẽ thử "The Microsoft Keyboard Layout Creator" vì nó được tạo bởi Microsoft.

Rõ ràng, bạn phải chạy Windows cho các giải pháp trên để làm việc.


1
2018-05-28 23:55