Câu hỏi Cài đặt Mercurial 1.5.4 trên Ubuntu 10.04


Tôi đã tải xuống mã nguồn và cố cài đặt thông qua các hướng dẫn README:

sudo make install

nhưng tôi nhận được các lỗi sau:

python setup.py  build
running build
running build_mo
warning: hgbuildmo: could not find msgfmt executable, no translations will be built
running build_py
running build_ext
building 'mercurial.base85' extension
gcc -pthread -fno-strict-aliasing -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -Wstrict-prototypes -fPIC -I/usr/include/python2.6 -c mercurial/base85.c -o build/temp.linux-x86_64-2.6/mercurial/base85.o
mercurial/base85.c:12:20: error: Python.h: No such file or directory
mercurial/base85.c: In function ‘b85prep’:
mercurial/base85.c:23: warning: implicit declaration of function ‘memset’
mercurial/base85.c:23: warning: incompatible implicit declaration of built-in function ‘memset’
mercurial/base85.c: At top level:
mercurial/base85.c:28: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token
mercurial/base85.c:76: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘*’ token
mercurial/base85.c:147: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘methods’
mercurial/base85.c:156: error: expected ‘=’, ‘,’, ‘;’, ‘asm’ or ‘__attribute__’ before ‘initbase85’
error: command 'gcc' failed with exit status 1
make: *** [build] Error 1

Hãy nhớ rằng tôi biết tôi có thể cài đặt bằng:

sudo apt-get install mercurial

nhưng điều đó khiến tôi trở thành một phiên bản cũ hơn (1.4.3-1).

Vì vậy những gì đang xảy ra?


9
2018-06-26 09:27


gốc
Các câu trả lời:


Từ dòng:

mercurial/base85.c:12:20: error: Python.h: No such file or directory

có vẻ như bạn không có các công cụ phát triển cho python. Giải quyết với:

sudo apt-get install python-dev

4
2018-06-26 10:13

Bạn không cần phải xây dựng Mercurial bằng tay để có được phiên bản mới nhất trên Ubuntu. Có một kho lưu trữ PPA tại https://launchpad.net/~mercurial-ppa/+archive/releases

sudo add-apt-repository ppa:mercurial-ppa/releases
sudo apt-get update
sudo apt-get install mercurial

Nhân tiện. Ngoài ra còn có một PPA cho TortoiseHG cung cấp một sự tích hợp tốt đẹp của chức năng Mercurial trong Nautilus: https://launchpad.net/~tortoisehg-ppa/+archive/releases

sudo add-apt-repository ppa:tortoisehg-ppa/releases
sudo apt-get update
sudo apt-get install tortoisehg-nautilus

16
2018-06-30 05:14

Bạn cần cài đặt gettext cho msgfmt:

apt-get install gettext

1
2017-12-09 08:21