Câu hỏi Tôi có thể khởi chạy X11.app cho Mac OS X 32 bit trên phiên bản 64 bit không?


Tôi cần chạy X11.app 32 bit trên Mac OS X. 64-bit Có thể không? Nếu có, phiên bản nào, v.v.


1
2017-11-11 18:18


gốc
Các câu trả lời:


Có thể, mặc dù tôi không thể giúp đỡ nhiều hơn cho đến khi bạn cho chúng tôi biết phiên bản hệ điều hành bạn có và phiên bản X11.app nào. Cá nhân, cho Snow Leopard tôi sử dụng XQuartz thay vì X11 mà Apple vận chuyển (vận chuyển?) với hệ điều hành.


1
2017-11-11 19:44