Câu hỏi Sử dụng 'trình tìm kiếm bạc' qua SSH


Tôi muốn chạy trình tìm kiếm bạc trên ssh. Tuy nhiên, đối với một số lý do không rõ cho tôi, lệnh không bao giờ trở lại.

ssh domain.top 'ag -l test'

Khi tôi đăng nhập vào máy chủ trong khi lệnh đang chạy, tôi nhận được thông tin sau:

ps aux | grep [a]g
username 16370 0.0 0.0 13432 1148 ?    Ss  21:40  0:00 ag -l test

Mặc dù chậm hơn nhiều (tôi cho rằng), lệnh sau đây là tương đương và hoạt động hoàn toàn tốt:

ssh domain.top 'find . -type f -exec grep -l -m 1 test {} \;'

Máy tính của tôi đang chạy macOS High Sierra. Máy chủ đang chạy Arch Linux. Phiên bản tìm kiếm bằng bạc là 2.1.0

Bất cứ suy nghĩ nào?


1
2018-05-17 19:48


gốc
Các câu trả lời:


Người tìm kiếm bạc cần một thiết bị đầu cuối giả. Thêm vào -t vào lệnh ssh.


0
2018-05-17 22:49