Câu hỏi Vấn đề tùy chọn mở tệp mặc định


Tôi muốn nhấp đúp chuột vào PDF cho tôi Trình duyệt Google Chrome 64.0.3282 cho Chế độ xem (chỉ cần đọc nhanh)
NHƯNG...
Tôi khi tôi nhấp chuột phải để 'chỉnh sửa' Tôi muốn Word 2013 để mở PDF.

Tôi đoán một hack Reg, như các liên kết mặc định bình thường là không đủ?
Nhưng nếu có một tùy chọn trình đơn, nếu có ai có thể khai sáng cho tôi?


1
2018-03-04 13:21


gốc


Cũng đọc Làm thế nào để tôi đặt một câu hỏi hay? và Tôi nên tránh những loại câu hỏi nào?. - DavidPostill♦


Các câu trả lời: