Câu hỏi Cách tạo ứng dụng để sử dụng gpu chuyên dụng


Tôi có hai thẻ NVIDIA GTX 1060 và GTX 650. Đôi khi một trong số đó là mìn. Có thể tạo các ứng dụng như Chrome, VS Code, v.v. khởi chạy trên thẻ thứ hai không? Tôi thấy một tùy chọn trong trình điều khiển NVIDIA để chọn GPU cho các hoạt động CUDA và 3D. Nhưng không có gì thay đổi sau khi lựa chọn.enter image description here


1
2018-02-03 20:26


gốc


Có lẽ điều này sẽ giúp bạn? - arieljannai
Tôi đã làm chính xác điều tương tự. Nó không hoạt động. - Sergеу Isupov


Các câu trả lời: