Câu hỏi không thể ping ip từ xa từ hộp ảo của tôi có cài đặt bộ chuyển đổi cầu nối


hộp ảo của tôi có môi trường trong phạm vi 172.18.122.XXX và ip từ xa nằm trong phạm vi 153.60.64.XXX, nhưng tôi không thể ping nó. Cài đặt mạng vm của tôi là bộ điều hợp cầu nối. bất cứ ai có thể gợi ý cho tôi những thay đổi có thể. Tôi có thể truy cập cùng một IP thông qua NAT, nhưng sau đó, tôi không thể truy cập nó từ putty. Vì vậy, tôi muốn truy cập nó với cài đặt bộ chuyển đổi cầu nối

cài đặt tệp ifcfg-eth0


1
2018-03-03 10:21


gốc


Ip được gán cho máy ảo như thế nào? Bạn có sử dụng DHCP không? Có gán đúng IP cho máy ảo không? - berserck
tôi). có, bạn cũng có thể thấy giá trị trường BOOTProte = "dhcp" trong ảnh chụp màn hình đính kèm. ii) phần lớn thời gian nó gán đúng trong 172 chuỗi, và nếu nó gán sai thì tôi gán nó trong phạm vi 192 bằng lệnh linux - Harish Raghav


Các câu trả lời: