Câu hỏi Tìm kiếm các giá trị dòng lệnh cho một phiên bản cũ hơn (9.22 beta) 7zip


Tốt hơn, có một tập tin trợ giúp cho tiện ích 7zip cũ hơn không?

Tôi muốn kiểm tra một số công cụ phục hồi PW (xây dựng zip được mã hóa w / PW biết). Điều này có lẽ tầm thường nhưng bắt đầu từ một 7zip.exe mà không có GUI làm thế nào để tôi chỉ định AES256? và / hoặc những gì các giá trị không -t chuyển? 'Loại' được cho phép là gì? Cảm ơn


1
2018-06-06 19:02


gốc


Có thông tin trợ giúp tại trang web này sevenzip.osdn.jp/chm/cmdline/syntax.htm - LenG


Các câu trả lời: