Câu hỏi Có cách nào để xem khi nào mã khóa sản phẩm của một cửa sổ os được thay đổi lần cuối?


Có cách nào tôi có thể nhìn thấy khi khóa sản phẩm của Windows Server đã được thay đổi cuối cùng?

Tôi đang cố gắng tìm hiểu xem anh chàng CNTT cũ của chúng tôi đã thay đổi mã khóa sản phẩm trên một trong các hệ điều hành được cấp phép MSDN của chúng tôi trước khi anh ta rời đi.


1
2018-03-25 17:40


gốc


Tại sao bạn không chỉ so sánh khóa hiện tại với hồ sơ của mình? - Ramhound
Nếu tôi có hồ sơ, thì có lẽ tôi sẽ không hỏi câu hỏi này. - matrixugly
Tôi thành thật không biết nếu Windows thậm chí theo dõi điều này, nó sẽ không có lý do để, giấy phép hiện tại là những gì xác định nếu nó được kích hoạt hay không. - Ramhound
Microsoft có thể cung cấp cho bạn thông tin này từ máy chủ của họ không? - AFH


Các câu trả lời: