Câu hỏi Tạo tệp vùng được đặt tên cho tất cả các tên miền


Có cách nào để tạo tệp vùng cho tất cả các miền không. Vì vậy, khi máy chủ tên được thay đổi trên một tên miền và chỉ vào máy chủ DNS của tôi nó có một bản ghi mặc định A trỏ đến một trang đang nắm giữ.

Tôi không chắc chắn nếu điều này thậm chí có thể tuy nhiên nó sẽ rất hữu ích cho một cái gì đó tôi đang làm việc trên.

Tôi đã giải thích nó là tốt nhất tôi có thể nhưng nếu vì lý do nào đó nó không có ý nghĩa cho tôi biết.

Cảm ơn trước.


1
2017-10-09 10:58


gốc
Các câu trả lời: