Câu hỏi Thư mục đoạn trích thay đổi văn bản cao cấp 2/3


Có cách nào để thay đổi thư mục đoạn trích người dùng không? Theo mặc định, nó giống như sau: C:\Users\AwesomeUser\AppData\Roaming\Sublime Text 3\Packages\User

Và tôi muốn có các đoạn trích của tôi, ví dụ, D:\_MyProject.


1
2017-10-02 09:22


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có thể chạy văn bản tuyệt vời từ dòng lệnh với --data [DIRECTORY] để xác định thư mục dữ liệu ứng dụng tùy chỉnh.


0
2017-10-02 09:40Điều đó sẽ không hoạt động, tôi chỉ muốn chính xác một thư mục này liên kết. - Leśny Rumcajs


Nếu bạn là Mac OS, bạn có thể sử dụng một liên kết tượng trưng (https://gigaom.com/2011/04/27/how-to-create-and-use-symlinks-on-a-mac/) vào thư mục khác của bạn:

ln -s ~/Documents/_MyProject ~/Library/Application\ Support/Sublime\ Text\ 3/Packages/User/Snippets

0
2017-10-14 23:04