Câu hỏi Cắt ra hai phần từ giữa video với ffmpeg


Tôi có hai tệp, rec.avi và audio_edited.wav và những gì tôi đang cố gắng thực hiện là lấy các phần 00: 30: 50–01: 42: 56 và 02: 16: 55–04: 03: 10 của mỗi tệp tập tin, ghép nối chúng và mã hóa chúng thành một tệp WebM. Lệnh hiện tại của tôi được dán một phần từ các câu hỏi khác ở đây và trông giống như sau:

ffmpeg -i rec.avi -i audio_edited.wav -filter_complex \
"[0:v]trim=start=1805:end=6176,setpts=PTS-STARTPTS[bv];\
 [1:a]atrim=start=1805:end=6176,asetpts=PTS-STARTPTS[ba];\
 [0:v]trim=start=8215:end=14590,setpts=PTS-STARTPTS[dv];\
 [1:a]atrim=start=8215:end=14590,asetpts=PTS-STARTPTS[da];\
 [bv][ba][dv][da]concat=n=2:v=1:a=1[outv][outa]" \
 -map [outv] -map [outa] -c:v libvpx -crf 10 -b:v 5M -c:a libvorbis out.webm

Nhưng khi tôi cố gắng chạy nó, ffmpeg chỉ dừng lại ở

frame=  0 fps=0.0 q=0.0 Lsize=    4kB time=00:00:00.00 bitrate=35808.0kbits/s  

và khi tôi thoát lệnh, tôi nhận được các thông báo sau:

[libvorbis @ 0x2549a60] Trying to remove 128 samples, but the queue is empty
[webm @ 0x243c820] Encoder did not produce proper pts, making some up.

Ai đó có thể cho tôi một con trỏ không? Tôi đã tới giới hạn của mình rồi.

Toàn bộ đầu ra:

$ ./convert.sh
ffmpeg version 2.1.7 Copyright (c) 2000-2014 the FFmpeg developers
 built on Jan 3 2015 22:57:36 with gcc 4.8.3 (GCC) 20140911 (Red Hat 4.8.3-7)
 configuration: --prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share/ffmpeg --incdir=/usr/include/ffmpeg --libdir=/usr/lib64 --mandir=/usr/share/man --arch=x86_64 --optflags='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic' --enable-bzlib --disable-crystalhd --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-libass --enable-libcdio --enable-libcelt --enable-libdc1394 --disable-indev=jack --enable-libfreetype --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-openal --enable-libopencv --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libpulse --enable-libschroedinger --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libtheora --enable-libvorbis --enable-libv4l2 --enable-libvpx --enable-libx264 --enable-libxvid --enable-x11grab --enable-avfilter --enable-avresample --enable-postproc --enable-pthreads --disable-static --enable-shared --enable-gpl --disable-debug --disable-stripping --shlibdir=/usr/lib64 --enable-runtime-cpudetect
 libavutil   52. 48.101 / 52. 48.101
 libavcodec   55. 39.101 / 55. 39.101
 libavformat  55. 19.104 / 55. 19.104
 libavdevice  55. 5.100 / 55. 5.100
 libavfilter   3. 90.100 / 3. 90.100
 libavresample  1. 1. 0 / 1. 1. 0
 libswscale   2. 5.101 / 2. 5.101
 libswresample  0. 17.104 / 0. 17.104
 libpostproc  52. 3.100 / 52. 3.100
[avi @ 0x23ff400] non-interleaved AVI
Guessed Channel Layout for Input Stream #0.1 : stereo
Input #0, avi, from 'rec.avi':
 Duration: 04:05:14.04, start: 0.000000, bitrate: 104136 kb/s
  Stream #0:0: Video: mjpeg (MJPG / 0x47504A4D), yuvj422p(pc), 1920x1080, 102584 kb/s, 25 tbr, 25 tbn, 25 tbc
  Stream #0:1: Audio: pcm_s16le ([1][0][0][0] / 0x0001), 48000 Hz, stereo, s16, 1536 kb/s
Guessed Channel Layout for Input Stream #1.0 : stereo
Input #1, wav, from 'audio_edited.wav':
 Metadata:
  encoder     : Lavf55.19.104 (libsndfile-1.0.24)
 Duration: 04:05:14.04, bitrate: 1536 kb/s
  Stream #1:0: Audio: pcm_s16le ([1][0][0][0] / 0x0001), 48000 Hz, stereo, s16, 1536 kb/s
File 'out.webm' already exists. Overwrite ? [y/N] y
[swscaler @ 0x2422680] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
[libvpx @ 0x243a800] v1.3.0
Output #0, webm, to 'out.webm':
 Metadata:
  encoder     : Lavf55.19.104
  Stream #0:0: Video: vp8 (libvpx), yuv420p, 1920x1080, q=-1--1, 5000 kb/s, 1k tbn, 25 tbc (default)
  Stream #0:1: Audio: vorbis (libvorbis), 48000 Hz, stereo, fltp (default)
Stream mapping:
 Stream #0:0 (mjpeg) -> trim
 Stream #0:0 (mjpeg) -> trim
 Stream #1:0 (pcm_s16le) -> atrim
 Stream #1:0 (pcm_s16le) -> atrim
 concat:out:v0 -> Stream #0:0 (libvpx)
 concat:out:a0 -> Stream #0:1 (libvorbis)
Press [q] to stop, [?] for help
[libvorbis @ 0x2549a60] Trying to remove 128 samples, but the queue is empty
[webm @ 0x243c820] Encoder did not produce proper pts, making some up.
frame=  0 fps=0.0 q=0.0 Lsize=    4kB time=00:00:00.00 bitrate=35808.0kbits/s  
video:0kB audio:0kB subtitle:0 global headers:4kB muxing overhead 13.201821%

1
2018-03-26 19:38


gốc


Thử xây dựng gần đây là bước đầu tiên khi gặp sự cố. Bạn có thể tải xuống bản dựng tĩnh của ffmpeg. - LordNeckbeard
Tôi đã thử phiên bản git, nó không giúp được gì. - Fujnky


Các câu trả lời:


Tôi giải quyết nó: Không có vấn đề gì cả với lệnh đó. Nó dường như chỉ mất một thời gian cho đến khi ffmpeg đã tìm kiếm thông qua AVI của tôi cho đến khi nó tìm thấy vị trí mà tôi muốn nó bắt đầu.


0
2018-03-27 19:44