Câu hỏi Sự kiện được tạo không hiển thị trong tab Hành vi-> Sự kiện-> Tổng quan


Tôi đã thiết lập sự kiện Theo dõi email. Tôi có thể thấy rõ Danh mục sự kiện trong tab Thời gian thực> Sự kiện.

Thời gian thực-> Sự kiện ta enter image description here

Nhưng không có gì xuất hiện trong tab Hành vi-> Sự kiện-> Tổng quan.

Hành vi-> Sự kiện-> tab Tổng quan enter image description here

Tôi đã đặt đúng phạm vi dữ liệu. Tôi có làm gì sai ở đây không?


1
2018-05-21 15:25


gốc
Các câu trả lời: