Câu hỏi VPN không còn hoạt động sau khi cập nhật hệ thống


Gần đây tôi đã cập nhật Linux Mint (13) - Tôi đã không nâng cấp bản phân phối, nhưng có vẻ như tôi đã cập nhật trình quản lý mạng.
Sau khi khởi động lại (bắt buộc), kết nối VPN (openvpn) ngừng hoạt động.
Tôi đã thử một thay thế (mà tôi cũng sử dụng) - không làm việc, hoặc nó chỉ bị mắc kẹt tại "kết nối".

Tôi nhận được (từ syslog):

[nm-vpn-connection.c:934] get_secrets_cb(): Failed to request VPN secrets #2: (6) No agents were available for this request.

<info> VPN service 'openvpn' disappeared

Bất kỳ ý tưởng?


1
2018-03-12 15:53


gốc
Các câu trả lời:


  • Xóa tệp ~ / .gconf / apps / nm-applet /% gconf.xml:

rm ~ / .gconf / apps / nm-applet /% gconf.xml

  • Đăng xuất Linux Mint
  • Đăng nhập vào Linux Mint

Và nó hoạt động trở lại :-)


0
2017-09-21 07:48