Câu hỏi Hình mờ trên mỗi trang không hoạt động


Tôi đang cố gắng đặt một Hình mờ chỉ trên một số trang nhất định và tôi đã làm theo hướng dẫn để thêm Mục mới và bỏ liên kết phần chính xác như mô tả ở đây:

office.microsoft.com/en-us/word-help/insert-or-change-a-watermark-HA102809779.aspx

Vấn đề là Watermark vẫn hiển thị trên tất cả các trang phía trên phần ngắt không liên kết.

Nó có thể là một số thiết lập khác mà tôi cần phải bỏ chọn hoặc chọn?


1
2018-03-06 19:29


gốc


"Trang đầu tiên khác" có được chọn cho các tùy chọn tiêu đề của bạn không? Sẽ hữu ích khi có tài liệu thực tế. Bạn có thể liên kết nó không? - Karen927


Các câu trả lời: