Câu hỏi Truy cập vào mạng khách từ máy chủ trong Hộp ảo


Giả sử tôi có một hệ điều hành máy chủ (Windows 8.1) và một hệ điều hành khách (Windows 7), Bây giờ tôi muốn Windows 8.1 (máy chủ) sử dụng mạng đã được thiết lập trong Windows 7 (khách), Có thể nào? Nếu vậy xin vui lòng chỉ cho tôi cách tôi có thể thực hiện nó?
Cảm ơn


1
2017-12-04 16:46


gốc


Bạn đã nhìn vào sự khác biệt chưa Chế độ mạng VirtualBox? Tôi nghĩ rằng những gì bạn muốn có thể được thực hiện với một vài cấu hình khác nhau. - heavyd


Các câu trả lời: