Câu hỏi `Dmsetup remove` có an toàn đối với dữ liệu được chứa không?


Tôi có một mảng "RAID" bị mất như được mô tả trong câu hỏi này: https://askubuntu.com/questions/311024/raid1-array-lost-after-upgrade-from-ubuntu-11-10-to-13-04. Bây giờ tôi đã xác định một cách để gắn kết một trong các thành viên RAID ban đầu (được nhân đôi) để trích xuất dữ liệu từ nó. Bây giờ tôi muốn có được thiết lập RAID hiện tại trên đường đi (hiện tại có một thiết lập trên các ổ đĩa đã được phát hiện tự động sai trong một nỗ lực trước đó để khôi phục mảng). Thiết lập RAID được phát hiện tự động sai này đã được tạo bằng mdadm --assemble --scan và bây giờ một số thiết bị RAID (hoặc LVM - Tôi không biết) xuất hiện:

/dev/dm-0
/dev/dm-1
/dev/dm-2

Chỉ có /dev/dm-1 dường như hoạt động. Là an toàn để sử dụng dmsetup remove để xóa các thiết lập này? Nghĩa là, điều này sẽ chỉ xóa dữ liệu meta về các thiết lập RAID và an toàn để lại các phân vùng trên các thiết bị thành viên không bị thay đổi?


1
2017-07-02 11:10


gốc
Các câu trả lời: