Câu hỏi Làm thế nào để chuyển các tập tin từ hệ điều hành máy chủ để hệ điều hành khách chạy trên VirtualBox?


Tôi đang cố gắng để chuyển các tập tin từ hệ điều hành máy chủ của tôi (Windows 7) để hệ điều hành khách (CentOS) chạy trên VirtualBox.

Tôi đã thử sử dụng pscp nhưng nó cho lỗi: More than one remote source not supported

Tôi đã thử ftp nhưng nó không kết nối và tôi không biết tại sao.


8
2017-08-16 20:22


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có thể cài đặt Tiện ích bổ sung cho khách: http://www.virtualbox.org/manual/ch04.html

và sau đó sử dụng Thư mục được chia sẻ: https://forums.virtualbox.org/viewtopic.php?t=15868


5
2017-08-16 20:30Cũng có thể gắn một vdi từ máy chủ (và truy cập các tệp của hệ điều hành khách): superuser.com/questions/34913/mount-virtualbox-vdi-disk - Anderson Green


Bạn có thể làm điều đó với lệnh "scp", sau đó ssh daemon (sshd) cũng phải chạy trên hộp Windows.

Hoặc sử dụng một trong các cửa sổ scp khách hàng để nói chuyện với máy ảo centos. Bạn có thể chuyển các tập tin bằng cách sử dụng scp.


1
2017-08-16 22:45làm thế nào để bạn xác định IP và thông tin đăng nhập của máy khách cho lệnh scp? - ted.strauss


Tôi có cùng một thiết lập (Windows 7 Hệ điều hành máy chủ, CentOS 6.5 Hệ điều hành khách) ...

(nếu bạn có SSH làm việc trên một địa chỉ IP cho CentOS, thì bạn có thể bỏ qua đoạn này bên dưới)
Tôi đặt Virtualbox để sử dụng bộ điều hợp mạng cầu nối (Cài đặt> Mạng> Bộ điều hợp 1: đặt thành cầu nối) và sau khi cài đặt Apache (đặt tên máy chủvà cũng tắt tường lửa với: service iptables stop). Bạn có thể xem địa chỉ IP được cung cấp cho bạn ifconfig eth0 hoặc thu hẹp ouput với ifconfig eth0 | grep 'inet addr' | awk '{print $2}'. Đây là địa chỉ IP cũng nên nằm trong tệp / etc / hosts của bạn trên cùng một dòng với tên máy chủ của bạn. Đối với mục đích thử nghiệm, hãy đặt một tệp index.html trong / var / www / html (gốc web của bạn). Sau đó, bạn sẽ có thể duyệt đến máy ảo tại địa chỉ IP cục bộ: 192.168.x.x từ trình duyệt trên hệ điều hành Windows 7 của bạn.

Để chuyển tệp qua lại, bạn có thể sử dụng WinSCP trên hệ điều hành máy chủ Windows 7 của bạn. Tạo phiên mới với các cài đặt này trong WinSCP:

File protocol: SFTP (this means you will be connecting via SSH)
Host name: 192.168.x.x (this is the ip address of your VM)
User name: root
Password: (leave this blank for security reasons...
           but when prompted during connecting you'll enter your root password 
           you set for CentOS)
Private Key file: (leave blank...you will be prompted to say 'yes' to accept the key)

1
2018-06-25 21:42

Bạn có thể sử dụng Samba để chuyển các tập tin. Chỉ cần cài đặt Samba, và sau đó chọn hệ điều hành máy chủ và sau đó hệ điều hành nơi các tập tin được chuyển giao.


-2
2017-10-23 13:44