Câu hỏi Các tập lệnh không cập nhật được bằng XAMPP


Tôi vừa mới cài đặt XAMPP và tôi đang chơi với nó.

Khi tôi chạy một tập lệnh PHP đơn giản:

<? echo"test";?>

mọi thứ ổn cả.

Nhưng khi tôi cập nhật tập lệnh đó:

<? echo"test2";?> 

Tôi vẫn nhận được phiên bản cũ được thực thi ("test") ...

Có vẻ như một số loại bộ nhớ đệm đang diễn ra. Tôi đã nhìn vào http.conf và mọi dòng với từ cache được nhận xét.

Bất cứ ai có bất kỳ ý tưởng về cách sắp xếp này ra?


1
2018-05-11 21:30


gốc
Các câu trả lời:


Có vẻ như nó đã xuống phiên bản tôi đang sử dụng. Hạ cấp xuống 6.8 và hoạt động tốt.


0
2018-05-13 12:11