Câu hỏi Tạo một tar và chia nó thành nhiều kho lưu trữ rồi đặt chúng lại với nhau


Tôi đang sử dụng phần sau để tạo tệp tgz:

tar zcf - /usr/folder | split -b 30720m - /usr/archive.tgz

Bây giờ tôi nhận được ba tệp: archive.tgzaa, archive.tgzab và archive.tgzac

Vì vậy, một lần nữa tôi muốn lắp ráp ba lưu trữ đó thành một tệp tgz ...

cat archive.tgza* | (tar x)
tar: Archive is compressed. Use -z option
tar: Error is not recoverable: exiting now

Sau đó tôi đã làm:

cat archive.tgza* | (tar z)
tar: You must specify one of the `-Acdtrux' options
Try `tar --help' or `tar --usage' for more information.

Và cuối cùng là:

cat archive.tgza* | (tar xz)

đã làm việc nhưng nó bắt đầu giải nén kho lưu trữ ... Làm thế nào tôi có thể đơn giản tham gia vào một kho lưu trữ?

Cảm ơn !


0
2018-04-25 07:25


gốc
Các câu trả lời:


Rời khỏi tar một phần hoàn toàn.

cat archive.tgza* > archive.tgz

6
2018-04-25 07:27hoàn hảo ! câu trả lời nhanh và hiệu quả! cảm ơn ! - user130145