Câu hỏi Có ai biết các thiết lập mà sẽ chặn javascript chạy trong chrome?


  1. Có ai biết về bất kỳ cài đặt nào có thể chặn javascript trong chrome không?
  2. Nếu vậy thì làm cách nào để xóa chúng?
  3. Tôi kiểm tra tất cả các thiết lập và sẽ không cho phép tôi đọc hoặc kiểm tra nhật ký console trong các công cụ phát triển.

0
2017-09-28 03:00


gốc


Bạn muốn gỡ lỗi nếu javascript đang chạy hay không? Theo mặc định, tất cả các trình duyệt sẽ chạy javascript của bạn. Có 2 lý do tại sao tập lệnh của bạn không thể chạy. 1. Tập lệnh chưa được tải xuống 2. Tập lệnh có lỗi - Subhrajyoti Das


Các câu trả lời:


Bạn có thể cần bật Javascript trong chrome://settings/content/javascript:

enter image description here


2
2017-09-28 03:06

Điều này là tốt. Tôi đã kiểm tra. Nhưng nó có thể là mã của tôi từ lớp. Đó là một lớp học năm 2015. khi tôi gõ console.log (typeof ....) nó không trở lại mặc dù tôi có nó mở trong Dreamweaver.

Nó cũng không cho phép tôi truyền các chức năng trong giao diện điều khiển. Ngay cả khi tôi nhập mọi thứ trong giao diện điều khiển.


0
2017-09-28 03:59