Câu hỏi Cách chọn và sao chép nội dung trong Tmux?


Tôi đang sử dụng iTerm2 và đính kèm vào một phiên ssh TMUX như ssh -YCt ssh_server tmux a.

Bây giờ làm thế nào tôi có thể chọn và sao chép nội dung trong thiết bị đầu cuối?

Tôi không thể chọn bằng chuột.


0
2017-08-14 06:33


gốc
Các câu trả lời:


Cách đơn giản là nhấn nút Option (Alt) khi sao chép, và bây giờ bạn có thể sao chép như thể Tmux không tồn tại!

nguồn: http://www.rushiagr.com/blog/2016/06/16/everything-you-need-to-know-about-tmux-copy-pasting/


2
2017-09-08 07:59