Câu hỏi Biểu tượng ứng dụng biến mất khỏi Taskbar & Startmenu trong Windows 7


Tôi vừa cài đặt một bản sao mới của Windows 7 Ultimate và thứ đầu tiên tôi tải luôn là Firefox. Tuy nhiên, lần này, Windows không thể định vị biểu tượng chương trình cho các liên kết trong Start Menu hoặc Taskbar.

alt text

Tôi đã thử gỡ cài đặt / cài đặt lại Firefox nhưng không có kết quả. Bất kỳ đề xuất?


0
2017-11-23 20:52


gốc
Các câu trả lời:


Thử xây dựng lại bộ nhớ cache biểu tượng db. Mở một dấu nhắc lệnh và gõ như sau:

  1. Kiểu cd /d %userprofile%\AppData\Local
  2. Nhấp vào OK
  3. Kiểu attrib –h IconCache.db
  4. Nhấp vào OK
  5. Kiểu del IconCache.db
  6. Nhấp vào OK
  7. Kiểu start explorer
  8. Nhấp vào OK.

2
2017-07-06 00:19

Bạn có xem thử cái này chưa http://coolthingoftheday.blogspot.com/2009/05/story-of-windows-7-and-empty-all.html


0
2018-04-06 11:42