Câu hỏi Command-line để chạy JAR thực thi với cấu hình


Làm thế nào để chạy file JAR thực thi với một cấu hình cụ thể?

Mã của tôi có thể được chạy trong Eclipse với cấu hình chạy " 9001 12.123.23.43 9001 "

Bây giờ xuất tệp jar thực thi và hy vọng chạy nó trong cmd

Khi sử dụng "java -jar test.jar 9001 12.123.23.43 9001", nó hiển thị lỗi: Hình ảnh lỗi trong cmd  Vậy lệnh đó có đúng không?


0
2017-12-20 20:07


gốc
Các câu trả lời:


Lỗi UnsupportedClassVersionError có nghĩa là bạn đang cố chạy mã của mình bằng phiên bản Java cũ hơn phiên bản bạn đã sử dụng để biên dịch nó.

Phiên bản 52.0 là Java 8, do đó bạn đang cố gắng chạy mã với Java 7 hoặc phiên bản cũ hơn.

Hoặc chạy mã với Java 8 hoặc thay đổi các thiết lập biên dịch trong Eclipse.

Có rất nhiều cuộc thảo luận về điều này trong điều này Câu hỏi tràn ngăn xếp.


1
2017-12-21 07:55