Câu hỏi eXo Platform bị kẹt khi khởi động, sau khi "Root container booted"


Tôi đã đăng trong diễn đàn hỗ trợ của cộng đồng eXo nhưng không nhận được bất kỳ trợ giúp nào từ đó.

Tôi đã cài đặt nền tảng eXo trên máy chủ của mình (Ubuntu 15.05) và sau đó, vào lần khởi động thứ hai, nó chỉ treo trên dòng cuối cùng của văn bản bảng điều khiển mà tôi đã dán bên dưới .. Tôi đã thử cài đặt mới nó không tạo ra sự khác biệt nào cả.

Khi tôi cố gắng để ngăn chặn chương trình nó bị treo để gửi lại một lỗi trên "pid". (Tôi không thể cung cấp cho bạn rằng kể từ khi tôi có vấn đề bắt đầu nó ngay bây giờ.)

root@le33association:/usr/share/platform-community# ./start_eXo.sh
Using CATALINA_BASE:  /usr/share/platform-community
Using CATALINA_HOME:  /usr/share/platform-community
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/share/platform-community/temp
Using JRE_HOME:    /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/
Using CLASSPATH:    :/usr/share/platform-community/lib/slf4j-api-1.7.7.jar:/usr/share/platform-community/lib/jul-to-slf4j-1.7.7.jar:/usr/share/platform-community/lib/logback-core-1.1.2.jar:/usr/share/platform-community/lib/logback-classic-1.1.2.jar:/usr/share/platform-community/lib/janino-2.6.1.jar:/usr/share/platform-community/lib/commons-compiler-2.6.1.jar:/usr/share/platform-community/bin/bootstrap.jar:/usr/share/platform-community/bin/tomcat-juli.jar
2016-01-25 05:08:41,385 | INFO | Server version:    Apache Tomcat/7.0.63 [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,389 | INFO | Server built:     Jun 30 2015 08:08:33 UTC [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,389 | INFO | Server number:     7.0.63.0 [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,389 | INFO | OS Name:        Linux [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,389 | INFO | OS Version:      4.2.0-23-generic [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,390 | INFO | Architecture:     amd64 [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,390 | INFO | Java Home:       /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,390 | INFO | JVM Version:      1.7.0_91-b02 [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,390 | INFO | JVM Vendor:      Oracle Corporation [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,391 | INFO | CATALINA_BASE:     /usr/share/platform-community [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,391 | INFO | CATALINA_HOME:     /usr/share/platform-community [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,391 | INFO | Command line argument: -Djava.util.logging.config.file=/usr/share/platform-community/conf/logging.properties [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,392 | INFO | Command line argument: -Dnop [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,392 | INFO | Command line argument: -DEXO_TOMCAT_UNPACK_WARS=false [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,392 | INFO | Command line argument: -DEXO_DEV=false [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,392 | INFO | Command line argument: -Dexo.jcr.session.tracking.active=false [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,393 | INFO | Command line argument: -Xms512m [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,393 | INFO | Command line argument: -Xmx3g [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,393 | INFO | Command line argument: -XX:MaxPermSize=256m [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,393 | INFO | Command line argument: -Dsun.rmi.dgc.client.gcInterval=3600000 [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,394 | INFO | Command line argument: -Dsun.rmi.dgc.server.gcInterval=3600000 [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,394 | INFO | Command line argument: -Duser.language=en [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,394 | INFO | Command line argument: -Duser.region=US [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,394 | INFO | Command line argument: -Djava.net.preferIPv4Stack=true [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,395 | INFO | Command line argument: -Djava.awt.headless=true [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,395 | INFO | Command line argument: -Dexo.profiles=all [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,395 | INFO | Command line argument: -Dexo.conf.dir=/usr/share/platform-community/gatein/conf [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,395 | INFO | Command line argument: -Dgatein.conf.dir=/usr/share/platform-community/gatein/conf [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,396 | INFO | Command line argument: -Djava.security.auth.login.c/usr/share/platform-community/conf/jaas.conf [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,396 | INFO | Command line argument: -Dexo.data.dir=/usr/share/platform-community/gatein/data [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,396 | INFO | Command line argument: -Dexo.jcr.data.dir=/usr/share/platform-community/gatein/data/jcr [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,396 | INFO | Command line argument: -Dexo.jcr.storage.data.dir=/usr/share/platform-community/gatein/data/jcr/values [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,396 | INFO | Command line argument: -Dexo.jcr.index.data.dir=/usr/share/platform-community/gatein/data/jcr/index [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,397 | INFO | Command line argument: -Dlogback.c/usr/share/platform-community/conf/logback.xml [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,397 | INFO | Command line argument: -Djavax.xml.stream.XMLOutputFactory=com.sun.xml.internal.stream.XMLOutputFactoryImpl [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,397 | INFO | Command line argument: -Djavax.xml.stream.XMLInputFactory=com.sun.xml.internal.stream.XMLInputFactoryImpl [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,397 | INFO | Command line argument: -Djavax.xml.stream.XMLEventFactory=com.sun.xml.internal.stream.events.XMLEventFactoryImpl [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,398 | INFO | Command line argument: -Djavax.xml.parsers.SAXParserFactory=com.sun.org.apache.xerces.internal.jaxp.SAXParserFactoryImpl [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,398 | INFO | Command line argument: -Djava.util.Arrays.useLegacyMergeSort=true [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,398 | INFO | Command line argument: -Djava.endorsed.dirs=/usr/share/platform-community/endorsed [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,398 | INFO | Command line argument: -Dcatalina.base=/usr/share/platform-community [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,399 | INFO | Command line argument: -Dcatalina.home=/usr/share/platform-community [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,399 | INFO | Command line argument: -Djava.io.tmpdir=/usr/share/platform-community/temp [o.a.c.startup.VersionLoggerListener<main>]
2016-01-25 05:08:41,399 | INFO | The APR based Apache Tomcat Native library which allows optimal performance in production environments was not found on the java.library.path: /usr/java/packages/lib/amd64:/usr/lib/x86_64-linux-gnu/jni:/lib/x86_64-linux-gnu:/usr/lib/x86_64-linux-gnu:/usr/lib/jni:/lib:/usr/lib [o.a.catalina.core.AprLifecycleListener<main>]
2016-01-25 05:08:42,029 | INFO | Initializing ProtocolHandler ["http-nio-0.0.0.0-8080"] [o.apache.coyote.http11.Http11NioProtocol<main>]
2016-01-25 05:08:42,076 | INFO | Initializing ProtocolHandler ["ajp-bio-0.0.0.0-8009"] [org.apache.coyote.ajp.AjpProtocol<main>]
2016-01-25 05:08:42,091 | INFO | Initialization processed in 2671 ms [org.apache.catalina.startup.Catalina<main>]
2016-01-25 05:08:46,031 | INFO | checkpointClose start [hsqldb.db.HSQLDB5259F422F7.ENGINE<main>]
2016-01-25 05:08:46,032 | INFO | checkpointClose synched [hsqldb.db.HSQLDB5259F422F7.ENGINE<main>]
2016-01-25 05:08:46,610 | INFO | checkpointClose script done [hsqldb.db.HSQLDB5259F422F7.ENGINE<main>]
2016-01-25 05:08:46,629 | INFO | checkpointClose end [hsqldb.db.HSQLDB5259F422F7.ENGINE<main>]
2016-01-25 05:08:47,090 | INFO | Database closed [hsqldb.db.HSQLDB5259F422F7.ENGINE<main>]
2016-01-25 05:08:50,349 | INFO | Starting service Catalina [org.apache.catalina.core.StandardService<main>]
2016-01-25 05:08:50,349 | INFO | Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/7.0.63 [org.apache.catalina.core.StandardEngine<main>]
2016-01-25 05:08:50,401 | INFO | Deploying web application archive /usr/share/platform-community/webapps/wiki.war [org.apache.catalina.startup.HostConfig<localhost-startstop-1>]
2016-01-25 05:08:52,148 | INFO | At least one JAR was scanned for TLDs yet contained no TLDs. Enable debug logging for this logger for a complete list of JARs that were scanned but no TLDs were found in them. Skipping unneeded JARs during scanning can improve startup time and JSP compilation time. [org.apache.catalina.startup.TldConfig<localhost-startstop-1>]
2016-01-25 05:08:52,263 | INFO | Building root container [exo.kernel.container.RootContainer<localhost-startstop-1>]
2016-01-25 05:08:52,363 | INFO | Override exo-conf directory '/usr/share/platform-community/exo-conf' with location '/usr/share/platform-community/gatein/conf' [exo.kernel.container.J2EEServerInfo<localhost-startstop-1>]
2016-01-25 05:08:52,364 | INFO | Active profiles [tomcat, all] [exo.kernel.container.RootContainer<localhost-startstop-1>]
2016-01-25 05:08:52,654 | INFO | Skipping configuration file file:/usr/share/platform-community/gatein/conf/exo.properties. File doesn't exist. [o.e.p.c.c.ExtendedPropertyConfigurator<localhost-startstop-1>]
2016-01-25 05:08:52,655 | INFO | Skipping configuration file file:/usr/share/platform-community/gatein/conf/upgrade.properties. File doesn't exist. [o.e.p.c.c.ExtendedPropertyConfigurator<localhost-startstop-1>]
2016-01-25 05:08:52,655 | INFO | Using property file jar:file:/usr/share/platform-community/lib/platform-extension-config-4.3.0-RC2-1.jar!/conf/platform/configuration.properties to set configuration properties. [o.e.p.c.c.ExtendedPropertyConfigurator<localhost-startstop-1>]
2016-01-25 05:08:52,701 | INFO | Root container is built (build time 437ms) [exo.kernel.container.RootContainer<localhost-startstop-1>]
2016-01-25 05:08:52,702 | INFO | Set the top container in its context [exo.kernel.container.ExoContainerContext<localhost-startstop-1>]
2016-01-25 05:08:52,702 | INFO | Root container booted [exo.kernel.container.RootContainer<localhost-startstop-1>]</localhost-startstop-1></localhost-startstop-1></localhost-startstop-1></localhost-startstop-1></localhost-startstop-1></localhost-startstop-1></localhost-startstop-1></localhost-startstop-1></localhost-startstop-1></localhost-startstop-1></localhost-startstop-1></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main></main>

0
2018-01-25 22:04


gốc


Đối với một số lý do webapps không được triển khai (tôi chỉ thấy wiki.war trong nhật ký của bạn trong khi nên triển khai nhiều ứng dụng web hơn). Bạn có thể cung cấp thêm thông tin về môi trường của bạn không? Làm thế nào mà bạn cài đặt nó ? Bạn vừa giải nén và chạy nó? - Thomas


Các câu trả lời:


Xin chào,
Tôi đã trả lời tin nhắn của bạn trên Diễn đàn cộng đồng eXo.
Chúng tôi đã sao chép và sửa lỗi này trong hình ảnh Docker Cộng đồng nền tảng eXo mới nhất.

Đó là một vấn đề entropy.
Dưới Linux, trình tạo entropy (được sử dụng bởi trình tạo UUID) sử dụng / dev / random theo mặc định. Nếu thiết bị này bị chặn, nó có thể làm chậm và khóa JVM.
Bạn nên sử dụng trình tạo entropy bỏ chặn, / dev / urandom, thay vào đó bằng cách thêm -Djava.security.egd = tệp: / dev /./ urandomtham số Java.

Để khắc phục sự cố khi cài đặt, bạn chỉ cần:

 1. đổi tên $ CATALINA_HOME / bin / setenv-customize.sample.sh thành$ CATALINA_HOME / bin / setenv-customize.sh
 2. thêm dòng sau vào cuối tập tin này:
  CATALINA_OPTS = "$ {CATALINA_OPTS} -Djava.security.egd = tệp: / dev /./ urandom"

Như chúng tôi đã cập nhật hình ảnh Docker Cộng đồng nền tảng eXo mới nhất cho nền tảng eXo 4.3, bạn có thể sử dụng nó như dưới đây:

docker chạy -d -p 8080: 8080 --name = exo exoplatform / exo-community: mới nhất

Hãy cho tôi biết nếu nó là ok cho bạn.
Cảm ơn


1
2018-01-27 08:41