Câu hỏi Lề bảng trong Microsoft Word 2013


Làm thế nào tôi có thể chèn lề (lề trên trong trường hợp của tôi) vào bảng trong MS Word 2013? Bảng này nằm ở đầu trang đầu tiên, nhưng tôi không thể thay đổi kích thước chiều cao của tiêu đề (vì các trang khác) và tôi không muốn chèn đoạn trống (tài liệu được chỉnh sửa theo kiểu chữ). Bất kỳ lời khuyên nào?


0
2018-02-13 08:09


gốc
Các câu trả lời:


Bạn có thể thử hai cách dưới đây:

  1. nhấn ALT+P+M+A, điều này sẽ mang đến Page Setup hộp thoại, ở đây bạn có thể điều chỉnh Top Margin

    enter image description here

  2. Bạn có thể thử chèn một Hộp văn bản có cùng độ dài phía trên Bảng của bạn có thể hoạt động như Tiêu đề.


1Hộp văn bản có thể là cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp này, vì lề trang sẽ ảnh hưởng đến tất cả các trang. - Andree