Câu hỏi Kéo công thức trừ cho Excel: [Aj - Fixed Cell] cho nhiều j


Xin vui lòng tha thứ cho tôi cho bất kỳ câu hỏi tương tự đã được đăng.

Tôi mong muốn: A1 = A27 - B1
A2 = A1 - B1
A3 = A2 - B1 ....

Vì vậy, tôi nhập vào A1 công thức A27 − B23 và sau đó kéo nó xuống dưới. Tuy nhiên, kết quả từ Excel và khác với kết quả mong muốn:

A2 = A28 − B2
A3 = A29 − B3
A4 = B30 − B4....

Làm thế nào tôi có thể khắc phục điều này? Cảm ơn bạn!


0
2017-11-05 09:42


gốc
Các câu trả lời:


Nhập vào A1 công thức A27 - B1.

Sau đó, cũng nhập công thức A2 theo cách thủ công $A1 - $B$1 và bây giờ kéo A2 xuống dưới.

Bạn nên có:

A1 = A27 - B1
A2 = $A1 - $B$1
A3 = $A2 - $B$1

Lưu ý rằng $ hoạt động như một neo.


1
2017-11-05 09:48Nhiều nghĩa vụ. +1 - Greek - Area 51 Proposal