Câu hỏi Windows 8 - Không thể chạy trình quản lý tác vụ


Tôi không thể khởi chạy Trình quản lý Tác vụ trong cài đặt Windows 8 (x64 bit) của mình. Nó nói "Ứng dụng này không thể chạy trên máy tính của bạn". Có lẽ máy tính của tôi bị nhiễm, tuy nhiên không có phần mềm AntiVirus nào có thể phát hiện được. Ai đó có thể giúp đỡ?


0
2017-10-21 12:04


gốc
Các câu trả lời:


Chạy regedit.exe, chuyển đến HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\taskmgr.exe và xóa chuỗi Debugger.

Bây giờ bạn sẽ có thể chạy lại Taskmgr.


1
2017-10-21 17:13Xin chào, không có mục nhập taskmgr.exe ... - Prabhu
chạy lệnh DISM này để sửa chữa các tệp Windows bị hỏng: blogs.technet.com/b/joscon/archive/2012/09/26/… - magicandre1981