Câu hỏi Loại nhân vật nào là & Mac198; [đã đóng]


Tìm thấy điều này trên một trang web và tôi tự hỏi những gì nhà văn muốn viết?

& Mac198

// Anders


0
2017-08-05 20:03


gốc


Điều này trang web sử dụng nó trong ar&Mac198;te hình thành Arête. Trông giống như một vấn đề đặt ký tự cho tôi, mặc dù. - Daniel Beck♦


Các câu trả lời:


Có thể:

>>> print '\xc6'.decode('macroman')
∆

1
2017-08-05 20:05Trang web này và PDF được liên kết dường như hỗ trợ điều này. - Daniel Beck♦