Câu hỏi AT Command - Cách xác định nhiều hơn một lần xuất hiện


Làm cách nào để bạn chỉ định nhiều lần xuất hiện bằng cách sử dụng lệnh "AT", ví dụ:

chạy xxxx.exe cứ sau 20 phút


0
2018-06-14 21:25


gốc
Các câu trả lời:


Thay vì AT sử dụng một nhiệm vụ theo lịch trình.

Trong Windows 7/2008, sử dụng Trình lập lịch tác vụ (trong Công cụ quản trị)

Trước Windows 2/2008, hãy chuyển đến Tác vụ theo lịch (cũng trong Công cụ quản trị)


1
2018-06-14 21:34công việc đã lên lịch - Tôi ghét họ :( - James
@James Tại sao? Họ làm chính xác những gì bạn đang tìm kiếm để làm gì? - squillman
Lệnh at thực sự chỉ là một giao diện cho Task Scheduler ... và không phải là một giao diện đặc biệt mạnh mẽ. - jcrawfordor