Câu hỏi windows explorer khởi động lại bất cứ khi nào tôi cố gắng điều hướng đến một thư mục nhất định


Tôi đang sử dụng windows 7 32-bit. Tôi không biết tại sao cửa sổ thám hiểm khởi động lại mỗi khi tôi cố gắng điều hướng đến thư mục mà tôi tải xuống video. Điều gì có thể là nguyên nhân của việc này? Tôi đã thử quét toàn bộ phân vùng với avast miễn phí (cập nhật) nhưng nó không thể tìm thấy bất kỳ mối đe dọa. Tôi đã cố gắng điều hướng các thư mục khác với cùng độ sâu nhưng nó không khởi động lại.


0
2017-08-08 04:05


gốc
Các câu trả lời:


Một tập tin bị hỏng có thể có ảnh hưởng này đôi khi. Hoặc một sector bị hỏng trên đĩa cứng.

Nhà thám hiểm có đang cố gắng tạo bản xem trước của tệp hoặc hình thu nhỏ không? nếu có, hãy tắt chức năng này.

Chạy các cửa sổ chkdsk trên ổ đĩa đó.


1
2017-08-08 04:23