Câu hỏi Lỗi khi tạo authz mới :: Tên DNS không có đủ nhãn


Khi tôi cố tạo một chứng chỉ mới thì lỗi ném của nó. Vui lòng đánh dấu vào những điều sau:

sudo certbot --apache
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

Which names would you like to activate HTTPS for?
-------------------------------------------------------------------------------
1: lists
2: lists.*
3: 163-172-28-15.rev.poneytelecom.eu
4: domain-name.net
5: domain-name.com
6: ipv4.domain-name.net
7: ipv4.domain-name.com
8: linux.domain-name.net
9: linux.domain-name.com
10: ipv4.linux.domain-name.com
11: ipv4.linux.domain-name.net
12: www.linux.domain-name.net
13: www.linux.domain-name.com
14: webmail.domain-name.com
15: webmail.domain-name.net
16: www.domain-name.net
17: www.domain-name.com
-------------------------------------------------------------------------------
Select the appropriate numbers separated by commas and/or spaces, or leave input
blank to select all options shown (Enter 'c' to cancel):
Starting new HTTPS connection (1): acme-v01.api.letsencrypt.org
Obtaining a new certificate
An unexpected error occurred:
The request message was malformed :: Error creating new authz :: DNS name does not have enough labels
Please see the logfiles in /var/log/letsencrypt for more details.
root@domain-name.net# 

CẬP NHẬT

root@# nslookup domain.net
Server:     62.210.16.6
Address:    62.210.16.6#53

Non-authoritative answer:
Name:   domain.net
Address: 163.172.28.15

Lỗi DNS Plesk:

Issues occurred while syncing DNS zones with the DNS zone template. 
Unable to add the www.domain.net. IN A 163.172.28.15 record to zone domain.net: This record will conflict with the CNAME record for the zone.
Unable to add the www.linux.domain.net. IN A 163.172.28.15 record to zone linux.domain.net: This record will conflict with the CNAME record for the zone.

Xin tư vấn

Trân trọng


0
2017-08-25 09:09


gốc


Tất cả các FQDN có phải là tên hợp lệ và có thể truy cập / giải quyết từ internet không? - Alex
Làm thế nào tôi có thể kiểm tra? - Raakh
Truy cập các liên kết của bạn từ trình duyệt hoặc giải quyết chúng từ dòng lệnh: nslookup your.domain.tld. allowencrypt chỉ cấp chứng chỉ cho các miền công khai, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn không yêu cầu chứng chỉ cho somedomain.local - Alex
@ Alex Tôi đã cập nhật câu hỏi của mình. Vui lòng kiểm tra uit - Raakh
@ Alex bạn có thể vui lòng kiểm tra lại vấn đề và tư vấn không - Raakh


Các câu trả lời: