Câu hỏi Bắt đầu chrome từ Ubuntu Launcher luôn mở "phần mềm kiểm tra tự động" sau khi sử dụng selen


Tôi đang sử dụng máy tính để bàn Ubuntu. Sau khi sử dụng Selenium với Chrome, phím tắt từ trình chạy luôn mở Chrome như thể nó đang được chạy từ Selenium. Hồ sơ trên Chrome của tôi không khả dụng - Tôi phải khởi động Chrome từ dòng lệnh để truy cập bất kỳ hồ sơ trên Chrome nào của tôi. Ảnh chụp màn hình được bao gồm.

Làm thế nào để sửa lỗi này?

Chrome được khởi chạy từ thanh bên sau khi sử dụng selen:

enter image description here

Tiểu sử không có sẵn:

enter image description here


0
2017-07-05 19:44


gốc
Các câu trả lời: