Câu hỏi Cách xóa thư mục “…”? Nền tảng Windows [trùng lặp]


Câu hỏi này đã có câu trả lời ở đây:

Cmd "md ... \" tạo thư mục này trên đĩa của tôi. Tôi không thể xóa nó ...

enter image description here

enter image description here


0
2018-04-21 03:29


gốc


Khi bạn thêm siêu liên kết, vui lòng cung cấp mô tả có ý nghĩa. - Eranda Peiris
Cố gắng chạy rd "...\" từ cmd đối với cùng tên thư mục đó - Pimp Juice IT
Thx, Điều này đã giải quyết được vấn đề của tôi @ Seth - jack


Các câu trả lời:


Thử đổi tên thư mục chưa đặt tên, nếu bạn không thể thử thay đổi quyền truy cập hoặc bạn cũng có thể sử dụng xóa phần mềm để giảm bớt tác vụ của mình.


0
2018-04-21 06:01