Câu hỏi Excel 'Dự báo' là bỏ qua ngày tôi đưa vào?


Khi tôi đưa dữ liệu vào và nhấp vào nút 'Bảng Dự báo' ở trên cùng trong tab 'Dữ liệu' của Excel, nó hiển thị cửa sổ này như mong đợi, nhưng bạn có thể thấy nó thiếu tháng 2 và tháng 10. Tôi chưa chạm vào bất kỳ thứ gì khác hoặc thay đổi bất kỳ cài đặt mặc định nào. Tại sao Excel chỉ ngẫu nhiên loại trừ những ngày này?

enter image description here


0
2018-04-06 12:38


gốc


Trong khi tôi không chắc chắn, tôi nhận thấy nếu bạn thay đổi ngày mỗi tháng đến ngày 1, mỗi tháng sẽ được hiển thị. - root


Các câu trả lời: