Câu hỏi lastlog không hiển thị tất cả người dùng


Tôi đang cố gắng xem danh sách tất cả người dùng trên hệ thống của tôi chưa đăng nhập trong hơn 90 ngày, tuy nhiên không phải tất cả người dùng đều được trả lại. Khi tôi truy vấn cho một người dùng cụ thể, lệnh này có vẻ hoạt động tốt.

sudo lastlog -b 90 trả về

Username     Port   From       Latest
bin                    **Never logged in** 
daemon                   **Never logged in**

nhưng

sudo lastlog -b 90 -u user1 trả về

Username     Port   From       Latest
user1      pts/0  server-addy   Mon Oct 30 17:52:37 +0000 2017

tại sao lại là user1 không bao gồm trong tập kết quả đầu tiên và nó không đánh bại mục đích nếu tôi phải truy vấn từng người dùng theo tên?


0
2018-03-09 19:36


gốc
Các câu trả lời: